EN

Дистанционно обучение >>

 

Интересът към ИКТ няма възрастИнтересът към ИКТ познанието няма възраст

Направете своята регистрация за информационния бюлетин на ИКТ Център >>

 

=> ИКТ Център е сертифициран като Център за професионално обучение с Лицензия №2013121064 от Националната агенция по професионално образование и обучение и подготвя кадри за следните специалности:

1. Професия  Компютърен график, код 231060

1.1.Специалност Компютърна графика, код 2310601, трета степен на професионална квалификация

2. Професия  Графичен дизайнер, код 231070

2.1.Специалност Графичен дизайн, код 2310701, трета степен на професионална квалификация

3. Професия  Оператор на компютър, код 482030

3.1.Специалност Текстообработване, код 4820301, първа степен на професионална квалификация

4. Професия  Организатор Интернет приложения, код 482040

4.1.Специалност Електронна търговия, код 4820401, трета степен на професионална квалификация

5. Професия  Техник на компютърни системи, код 523050

5.1.Специалност Компютърна техника и технологии, код 5230501, трета степен
5.2.Специалност Компютърни мрежи, код 5230502, трета степен на професионална квалификация

6. Професия  Продавач - консултант, код 341020

6.1.Специалност Продавач - консултант, код 3410201, втора степен на професионална квалификация

7. Професия  Оперативен счетоводител, код 344030

7.1.Специалност Оперативно счетоводство, код 3440301, трета степен на професионална квалификация

8. Професия  Сътрудник в бизнес - услуги, код 345040

8.1.Специалност Бизнес - услуги, код 3450401, втора степен на професионална квалификация

9. Професия  Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050

9.1.Специалност Малък и среден бизнес, код 3450501, втора степен на професионална квалификация

10. Професия  Офис - мениджър, код 346010

10.1.Специалност Бизнес - администрация, код 3460101, трета степен на професионална квалификация

Разработени са присъствени, дистанционни и смесени форми. Завършеното професионално обучение с успешно полагане на държавен изпит с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или ли за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение.  Съдържанието на тези документите се определя съгласно Държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиването на квалификации по професии. За всички професионални обучения издаваме и Европас сертификат на английски език. ИКТ Център е одобрен Доставчик на обучения по професионална квалификация към ОП РЧР.

 

=> ИКТ Център предлага обучения по ключови компетенции и е одобрен Доставчик за обучения по ключови компетенции по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2009-2013. Предлагат се:

Ключова компетентност

Наименование на обучението

Учебни часове

Форма на обучение

Включва следните модули:

Дигитална компетентност

Компютърна грамотност - ниво начинаещи

48

Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна

Операционната система Microsoft Windows; Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Работа в Интернет

Дигитална компетентност

Компютърна грамотност - ниво напреднали

48

Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна

Операционната система Microsoft Windows; Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Работа в Интернет

Дигитална компетентност

Текстообработка с Microsoft Office Word

48

Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна

Работа с документи; Въвеждане, редактиране и коригиране на текст; Оформяне на документ; Вмъкване на обекти; Печат на документи; Съвместна работа на потребителите и автоматизиране.

Дигитална компетентност

Създаване на презентации с Microsoft Office PowerPoint

48

Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна

Работа с презентации; Планиране; Въвеждане и форматиране на текст; Вмъкване различни елементи; Създаване на ефекти и анимации; Създаване на  хипервръзки; Презентиране.

Дигитална компетентност

Работа с електронни таблици с Microsoft Office Excel

48

Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна

Работа с работни книги; Въвеждане, редактиране на данни; Формули, изчисления, адресиране; Форматиране; Диаграми; Печат, защита на данните; Сортиране, филтриране и анализ на данните.

Дигитална компетентност

Работа в Интернет - търсене, комуникация, сигурност и създаване на уеб сайт

48

Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна

Основи на Интернет; Браузъри; Основи на търсенето в Интернет; Електронна поща; Работа със Skype; Социални мрежи и блогове; Сигурност в Интернет; Създаване и публикуване на уеб сайт; Платформи за уеб; Оптимизация

Общуване на чужди езици

Английски език – лексика и функционална граматика

300

Дневна, вечерна, съботно-неделна

Вид на нивата за обучение в съответствие с Европейската квалификационна рамка: А1, А2, B1

Общуване на чужди езици

Немски език – лексика и функционална граматика

300

Дневна, вечерна, съботно-неделна

Вид на нивата за обучение в съответствие с Европейската квалификационна рамка: А1, А2, B1

Дигитална компетентност Дигитализация на обекти на културно-историческо наследство. Сканиране и обработка на файлове
48
Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна Преглед на видовете обекти на културно-историческо наследство. Основни понятия на дигитализацията на обекти на движимото културно-историческо наследство. Етапи и изисквания. Апаратни средства за дигитализация. Софтуерни средства за дигитализация. Видове метаданни, принципи и характеристики. Обзор на европейски и национални документи за регламентация на дигитализацията и онлайн достъп. Проектът Европеана.  
УМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ Ефективна комуникация и умения за работа в екип 
31
Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна Изграждане на екип и умения за екипна работа.Функции на екипа. Умението да бъдеш лидер.Добрата комуникация в основата на преодоляване на конфликтите.Как да работим заедно и да преодоляваме конфликтите.  
УМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда 
31
Дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанцинна Състояние на пазара на труда, тенденции в световен, национален и регионален мащаб, изисквания към търсещите работа; възможности за подпомагане на търсещи работа. 4. Как да сме активни на пазара на труда. Изследване на източници на информация за свободни работни места и начини за събирането й. Умения за анализ и вземане на решение. 10. Кандидатстване за работа: подготовка на документи за кандидатстване за работа, явяване на интервю, умения за себепредставяне и себеутвърждаване 

 

=> ИКТ Център е одобрен Доставчик за обучение по професионална квалификация => и обучение по ключови компетентности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в това число и на програма "Аз мога повече". Документи за кандидатстване за граждани и работодатели по ОП РЧР =>.

 

=> ИКТ Център предлага професионални консултации, обучения и тренинги в сферата на Microsoft продуктите: Microsoft Windows XP/Vista/7/8; Microsoft Office Word 2003/2007/2013, Microsoft Office Excel 2003/2007/2013; Microsoft Office PowerPoint 2003/2007/2013; Microsoft Office Publisher 2003/2007/2013. ИКТ знанията са необходима предпоставка за гъвкаво и пълноценно адаптиране към динамичната и бързо променяща се среда, в резултат на глобализационните тенденции. Обученията са обърнати към съответния обучаем и отчитат знанията, които има, необходимостите, професионалната му дейност и съвременните изисквания в ИКТ. Осново се предлагат на граждани, които искат да повишат своята квалификация и възможностите за реализация на пазара на труда и фирми, които желаят да подобрят качеството на работа, в 2 нива: начално ниво и ниво за напреднали. Могат да бъдат както индивидуални обучения и консултации (за 1 или 2-ма души), така и за малки (3-8 души) и за по-големи групи (8-12 души). Всеки преминал курс получава учебни материали и сертификат. За повече информация и подробности, както и за изготвяне на персонализирана ценова оферта, свържете се с ИКТ Център.

 

=>ИКТ Център извършва Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално или самостоятелно учене.
Повишаването на интереса към валидирането е свързано с развитието на идеята за учене през целия живот, създаване на възможности за „използване на наличните знания, умения и компетентности, независимо от това къде и как те са придобити“. То поставя акцент върху значимостта на ученето, но не само като една от водещите дейности в процеса на обучение, провеждано в образователни институции, а също и върху ученето като елемент от всяка дейност, която човек извършва на работното си място, в свободното си време, у дома..
Лицата, чиито професионални знания, умения и компетентности ще бъдат валидирани, получават свидетелство за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, когато са оценени и признати всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия, и имат образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.  Когато са оценени и признати една или няколко от единиците резултати от учене, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия., лицата ще получат удостоверение за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

начало | за нас | промоции | услуги | контакти | полезни връзки

ИКТ Център Copyright © 2013. Всички права запазени.