НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

ИКТ Център“ ЕООД е  организация, която през последните години защити няколко проекти по европейски програми. Създаването на Центъра стана възможно благодарение на проект „Създаване на център по информационни и комуникационни технологии” /BG051PO001–1.2.03-0982/, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. В момента работим по проект "ИКТ технологии в обучения за възрастни" на програма „Еразъм +“.  Това е втори проект по програма „Еразъм +“, които спечелихме за последните две години в сериозна конкуренция от над 300 организации кандидатствали и класирани само четири от тях.
 
Искаме да ви информираме за актуалната в момента възможност за финансиране на бизнес проекти по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“. По-конкретно, процедура на подбор на проекти „BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” предлага безвъзмездна финансова подкрепа за назначаване на нови служители и закупуване на оборудване. Благодарение на финансиране по тази програма можете да увеличите броя на служителите в организацията и да инвестирате в оборудване (хардуер, софтуер, офис мебели, инструменти, машини или др. необходимо за новите работни места).
Безвъзмездното финансиране е 100%  от стойността на конкретен проект като започва от 50 000 лева и достига до 390 000 лева. До 30% от тази сума можете да инвестирате в закупуване на оборудване.
Програмата е отворена за кандидатстване до 5.02.2016 г.
Подаването на проекти по програмата се извършва чрез онлайн базирана система след регистрация на профил и подаване на апликационна форма и придружаващи документи.
Към настоящата информация прилагаме подробно описание на програмата.
Бъдете активни и финансирайте идеите си!
Ще се радваме да се срещнем лично и да коментираме възможностите, които проектните инициативи позволяват.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.
 

 
BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“
             
За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева  
За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители. Изпълнителите не са партньори и са обект на избор по реда на ПМС № 118/20.05.2014
г. или ЗОП, в зависимост от това дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не. 
Изпълнителите трябва да притежават необходимата професионална компетентност и квалификация за извършване на възложената им дейност. 
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности: 

  1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ  

Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на лица от допустимата целева група. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.
Важно: Когато назначението не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца, длъжността трябва да е била овакантена поради пенсиониране по възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.  
Следва да се има предвид, че Работодателят е длъжен да запази работното място за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по проекта лица, след приключване на дейностите по проекта. Това задължение е записано и в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура.

  1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.  

Моля обърнете внимание, че професионалното обучение е допустимо само за новонаетите лица и само в случай, че работното място изисква посочената в проектното предложение професионална квалификация. Не е допустимо предоставянето на професионално обучение по проекта на съществуващия в предприятието персонал.

  1. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” 

Моля обърнете внимание, че обучението по ключови компетентности е допустимо само за новонаетите лица и само в случай, че работното място изисква посочената в проектното предложение ключова компетентност. Не е допустимо предоставянето на обучения по ключови компетентности по проекта на съществуващия в предприятието персонал.

  1. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места. 

Закупуването на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар е допустимо, единствено ако във Формуляра за кандидатстване е ясно обоснована необходимостта му за създаването на новите работни места за представителите от целевата група. Предназначението на закупеното оборудване следва да се запази от кандидата за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира и продължава да тече след отпадането им. 
Допустимо е едно работно място, оборудвано/обзаведено със средства по настоящата процедура да се ползва от повече от едно лице – представител на целевата група.
Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 31.12.2017 г.
Допустимата целева група по настоящата процедура е: Безработни и неактивни лица.  
С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории

  1. Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 313); 
  2. Продължително безработни и неактивни лица; 
  3. Безработни или неактивни лица с увреждания; 
  4. Безработни лица на възраст над 54 г.; 
  5. Безработни младежи до 29 г. вкл.

Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някой от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ  
1./1.1. Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. за период до 12 месеца.  
3./3.1. Разходи за командировки (дневни, пътни, квартирни) на вече наетите по проекта лица, включени в професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности - разходите са допустими единствено в случай, че лицето живее на територията на населено място, различно от това, в което ще се провежда обучението по професионална квалификация и/или ключови компетентности. Планирането на средства по това бюджетно перо следва да бъде надлежно обосновано и описано в дейностите по проекта. 
3./3.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в бюджетно перо 3.1.
ІІ. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ  
4./4.1. Разходи за предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.  
5./5.1. Разходи за обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на вече наетите по проекта лица.
6./6.1. Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение. Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта. 
6./6.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в бюджетно перо 6.1.
7./7.1. Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар.
8./8.1. Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности - Разходите са допустими единствено в случай, че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта.
10./10.1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.  
10./10.2. Невъзстановим ДДС по разходите, планирани в бюджетно перо 10.1.
ІV. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ  
12./12.1. Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.  
12/12.2. Невъзстановим ДДС за разходите по раздел ІV.
„Разходи за организация и управление“ са непреки разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи за командировки).
 Междинният и крайният срок за подаване на проектните предложения, подписани с КЕП през системата ИСУН 2020 са:
19.11.2015 г. - 23:59 ч.,  
05.02.2016 г. - 23:59 ч.
 
(Проектно предложение, подадено след 19.11.2015г. в рамките на общата продължителност на прием на проекти, ще бъде включено в следващата сесия за оценка на проектни предложения. Всяко проектно предложение, което е подадено след последният възможен краен срок – 05.02.2016 г. няма да бъде разглеждано по настоящата покана.)